Kvalitét & Miljö

BCN Stockholm AB med varumärket Brandtätarna följer ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9000 & 14000.

BCN Stockholm - Brandtätarna - ISO 9001    BCN Stockholm - Brandtätarna - ISO 14001

Miljöpolicy

BCN Stockholm AB med varumärket ”Brandtätarna” tillhandahåller tjänster och produkter för brandskydd av fastigheter och objekt. Vi följer de lagar som omfattar miljön samt att vi skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter aktuella miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

BCN Stockholm AB skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande. Kraven gäller både inom produkter och arbetsmetoder samt även företagets kompetens i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer i andra led. BCN Stockholm AB skall i första hand välja leverantörer som strävar efter att följa en hög kvalitet inom miljöarbete.

Vi väljer transportmedel som har en låg påverkan av växthusgaser vid inköp av fordon eller val av transportör. Samåkning till arbetsplatser sker vid servicearbeten och kommunala transportmedel används vid projekt längre än sammanhängande 5 dagar.

En resurssnål produktion av varor och tjänster där val av arbetsmetoder och material ger en begränsad miljöpåverkan. Produkterna skall utformas för en lång teknisk och ekonomisk livslängd och så att de enkelt kan återanvändas eller återvinnas

 

 

BCN Stockholm AB – GDPR 

Så här behandlar vi på Brandtätarna dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. BCN Stockholm ABunder varumärket Brandtätarna samlar in och använder personuppgifter från de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats.

Det är av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Med den här personuppgiftspolicyn går vi igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning, eller kombination av upplysningar, som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person, även kallad en registrerad. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer etc.

 

Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter till exempel när du handlar produkter. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer, exempelvis ett fraktbolag, om du beställer något som vi ska leverera till dig.

 

Vilken typ av information samlar vi in?

När du beställer produkter, eller vill ha produktinformation per telefon eller e-post, handlar produkter i vår webbshop eller kommunicerar med oss genom vår kundtjänst, så samlar vi in följande information:

 • För- och efternamn
 • Yrkestitel
 • Företagsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer (företag)
 • E-postadress (företag)
 • Organisationsnummer, för enskild firma utgörs detta av personnumret
 • Köphistorik

 

Vad använder vi informationen till?

 

Identifiering och kontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart till oss, eller för att kunna teckna ett giltigt avtal. Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring till dig som beslutsfattare i olika byggprojekt, innehållande till exempel produktinformation och olika erbjudanden som är relevanta för ditt byggprojekt och/eller din yrkesroll.

Personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till ditt köp och/eller din yrkesroll. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst, samt för att kunna utreda klagomåls- och supportärenden.

Rättslig grund:

 • Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal
 • Registrerade och icke registrerade intressenter – berättigat intresse

 

Genomförande av köp/beställning

Dina personuppgifter används för att vi skall kunna leverera beställd produkt eller tjänst, inkluderande avisering vid leverans. Dina uppgifter används även för att vi skall kunna hantera din betalning vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag.

Rättslig grund: Köpeavtal

 

Informationsutskick

Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.

 

Rättslig grund:

 • Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat intresse
 • Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse

 

Förbättringar

Vi använder också personuppgifter för att kunna förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som BCN Stockholm AB samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler, vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på, din köp-/orderhistorik. Utifrån detta kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga, förbättra våra varu- och logistikflöden, ha bättre koll på produktutbud och mer precist kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Rättslig grund: Berättigat intresse

 

Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger
 • Berättigat intresse

 

Vem delar vi informationen med?

 

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)

För att kunna leverera våra varor och tjänster till dig som kund, delar vi din information med våra underleverantörer. Vi har skriftliga avtal med personuppgifts­biträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas. Våra underleverantörer åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

– IT-tjänster, företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av de IT-lösningar som vi använder oss av
– Inkasserande företag, vid uteblivna betalningar
– Transporter, logistikföretag och speditörer

 

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

 

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos BCN Stockholm AB och därefter som längst 24 månader efter den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera erbjudanden kring våra produkter och tjänster utifrån din yrkesroll och dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört, eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Vid kontakt med vår kundtjänst sparar vi chattkonversationer i 90 dagar, detta för att vi ska kunna gå tillbaka och följa upp vad vi kommit överens om samt förbättra vår kundtjänstupplevelse för våra kunder/leverantörer/övriga intressenter.

 

Hur samlar vi in och använder cookies?

Vår webbplats använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet. Detta ger oss en bättre förståelse för hur våra besökare tänker och låter oss ta reda på vilka delar av vår webbplats som de har besökt, vilket gör att vi kan förbättra användarupplevelsen för dig som besöker webbplatsen.

Cookies används bland annat för att se vilka val du tidigare gjort, var du klickat och vilka sidor som du har varit inne på. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator. Cookien ger webbservern information kring hur du surfar. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen. Cookies skadar inte dina filer och de ökar inte heller risken för virus på din dator. Det finns tre typer av cookies:

 • Permanenta cookies
 • Temporära/sessionscookies
 • Tredjepartscookies

Permanenta cookies är filer som lagras på din dator under en längre period. Temporära cookies är filer som lagras tillfälligt på din dator när du besöker en webbplats, men raderas när du stänger ner sidan. Tredjepartscookies kommer från en annan webbplats och har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

 

Hur kan jag stänga av cookies?

Via inställningar i din webbläsare kan du själv välja om du vill tillåta cookies. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder, men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningareller verktyg via menyn i webbfönstret.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder, leverantörer och intressenter. Vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter vi samlar in och hanterar. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering

Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Våra digitala kanaler har brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra IT-miljön ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom BCN Stockholm AB finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom företaget ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval

Vi använder oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot BCN Stockholm AB och i förhållande till GDPR via avtal.

 

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd, om det inte finns andra rättsliga skäl till att FG Sweden AB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Att komma med invändningar kring- och be om begränsningar av vilka behandlingar som BCN Stockholm AB utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån BCN Stockholm AB i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig

Om du upptäcker att något är fel, om du vill begära ut dina uppgifter, eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

 

Kontaktuppgifter till oss

BCN Stockholm AB (org.nr 556759-4295), Box 2048, 135 02 Tyresö är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har frågor gällande GDPR och vår policy för datahantering, integritet och cookies är du välkommen att kontakta oss på 08-712 48 00 eller info@brandtatarna.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

 

Vår uppförandekod

BCN Stockholm AB strävar efter att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik, vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar alltid efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår uppförandekod:

 • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som BCN Stockholm AB köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
 • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för BCN Stockholm AB.
 • Produkter och tjänster som BCN Stockholm AB köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
 • BCN Stockholm AB accepterar inte barnarbete.
 • BCN Stockholm AB:s leverantörer ska följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
 • BCN Stockholm AB arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.
 • BCN Stockholm AB arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning.
 • BCN Stockholm AB arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.